Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük
20 Şubat 2014, Perşembe 21:51:15 0
Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük

Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük

Resmi GazeteTarih: 16.03.1987; Sayı:19402BİRİNCİ BÖLÜMKAPSAM, TARİF VE DEYİMLERKAPSAMMadde 1 - Elli veya daha çok işçisi bulunan işyerlerinde çalıştırılması zorunlu sakatların nitelikleri, çalıştırılabilecekleri işler, genel hükümler dışında bağlı olacakları özel şartlarla ...

Resmi GazeteTarih: 16.03.1987; Sayı:19402BİRİNCİ BÖLÜMKAPSAM, TARİF VE DEYİMLERKAPSAMMadde 1 - Elli veya daha çok işçisi bulunan işyerlerinde çalıştırılması zorunlu sakatların nitelikleri, çalıştırılabilecekleri işler, genel hükümler dışında bağlı olacakları özel şartlarla ücret şartları, İş ve İşçi Bulma Kurumu'nca mesleğe kazandırılmaları, işverenlerce nasıl işe alınacakları bu Tüzükte gösterilmiştir.TARİFMadde 2 - Bedensel özürleri yüzünden, çalışma güçlerinin en az % 40'ından, en çok % 70'inden sürekli olarak mahrum bulunanlarla % 70'in üstünde mahrum bulundukları halde bir işte verimli şekilde çalışabilecekleri sağlık kurulu raporuyla belgelenenleri, bu Tüzük hükümleri yönünden sakat sayılırlar.Ancak, sağlık kurul raporunda çalışmayacakları belirtilenlerle zihinsel ve ruhsal hastalıkların çalışmalarına engel olmadığı belirtilmiş olanlar, Bu Tüzük hükümlerinden faydalanamazlar.DEYİMLERMadde 3 - Bu Tüzükte,Kurum; İş ve İşçi Bulma Kurumuİşveren; elli ve daha çok işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiSağlık Kuruluşu; bünyesinde sağlık kurulu bulunan resmi sağlık kuruluşu anlamında kullanılmıştır.İKİNCİ BÖLÜMSAKATLARIN İSTİHDAMINA DAİR HÜKÜMLERMÜKELLEFİYETMadde 4 - İşvereneler, elli ve daha çok sürekli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde, % 2 oranında sakatı, mesleklerine, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla mükelleftirler.Çalıştırılacak sakat sayısının belirlenmesinde, yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha çok olanlar tama çıkarılır.Aynı il sınırları içinde birden çok işyeri bulunan işverenlerin çalıştırmakla mükellef oldukları sakat sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.KURUMUN ARACILIĞIMadde 5 - İşverenler, çalıştıracakları sakatları, işyerlerinin bulunduğu bölgedeki kurumdan istemek ve işe aldıklarıyla ilgili gider karşılıklarını Kuruma ödemek zorundadırlar.Ancak, kurum aracılığı olmadan sakat kimseyi işe alan işveren, durumu, en geç bir ay içinde kuruma bildirmek, tescil ettirmek ve gider karşılığını ödemek kaydıyla bu Tüzük hükümlerine göre sakat çalıştırma mükellefiyetini yerine getirmiş olur.MÜRACAAT, SAĞLIK RAPORU VE İTİRAZMadde 6 - Çalışmak isteyen sakatlarla çalışırken sakatlanıp işverence Kuruma gönderilen veya kendiliklerinden müracaat edenlerin çalışma güçlerini hangi oranda yitirdikleri Kurumca gönderilecekleri sağlık kuruluşunca tespit edilir.Sakatların sağlık kurulu raporuna itiraz etmeleri halinde, itiraz dilekçesi ve raporun onaylı örneği Kurumca en yakın başka bir sağlık kuruluşuna gönderilir. Birinci ve ikinci sağlık kurulu raporları aynı olursa rapor kesinleşir. İki sağlık kurulu raporu arasında fark varsa, sakatın lehine olan rapora göre işlem yapılır. Bu fark Kurumca önemli bulunursa, sakat Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca tesbit edilmiş hakem sağlık kuruluşuna gönderilir. Bu Kuruluşça verilecek rapora göre işlem yapılır.Sakatlara bu madde hükümlerine göre sağlık kuruluşlarınca verilecek raporlar için muayene ve tetkik ücreti alınmaz.KAYIT İŞLEMLERİMadde 7 - Bu Tüzük hükümlerinden yararlanabilecek sakatlar, sağlık kurulu raporlarını Kuruma verdikleri tarih esas alınmak üzere, kendi sakatlık grupları içinde meslekli ve mesleksiz ayrımıyla kaydolurlar.TALEP VE GÖNDERMEMadde 8 - İşverenler, çalıştırmakla mükellef bulundukları sakatları, niteliklerini de belirterek Kurumdan isterler.İşe göndermede müracaat tarihi esas alınır. Ancak kurum aşağıdaki öncelik sırasını da göz önünde bulundurabilir.A- Talepte bulunan işyerinde, çalışırken sakatlanmış olanlarB- İşe alıştırma (rehabilitasyon) uygulamasına tabi tutulmuş bulunanlar.C- Sakatlık derecesi % 70'in üzerinde olduğu halde bir işte verimli bir şekilde çalışabilecekleri sağlık kurulu raporuyla tespit edilmiş olanlardan kendi imkanlarıyla iş bulanlar,D- Herhangi bir işyerinde çalışmayanlar,E- Sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık almayanlar,Kurum, her açık iş için, durumu, talepte belirtilen şartlara uyan, Kurumda kayıtlı en az üç sakatı, niteliklerini tespit eden ve sakatlık raporlarının eklendiği listelerle birlikte, 15 gün içinde işverene gönderir. Müracaat tarihi itibarıyle sırası gelmemiş olan, ancak, bu işe gitmek isteyen ve talepte gösterilen şartları taşıyan sakatlar da bunlarla birlikte gönderilebilir.İşverenler, gönderilen sakatlardan işe alınan ve alınmayanları, alınmama sebepleriyle birlikte bir ay içinde Kuruma bildirmek zorundadırlar.SEÇİMMadde 9 - İşverence yapılacak seçimde sakatların işe alınmalarına güçleştirici uygulamalar yapılamaz. İşveren, nitelik belirlemesi için imtihan yapabilir.İmtihanlar;     A- Yazılı     B- Sözlü     C- Yazılı ve sözlü     D- Uygulamalıolarak yapılabilir. İmtihan Kurulu, işverenin görevlendireceği bir başkan ve üç üyeden oluşur.Kurul, sakatların çalıştırılacağı işin özelliğine göre imtihan şekillerinden birini  seçmekte serbesttir.Kurulun çalışma usul ve esasları, işverence tespit edilir.ÜCRET VE SOSYAL YARDIMLARMadde 10 - Sakatlık daha düşük ücretle çalıştırılma sebebi olamaz. Sakat işçiler, diğer işçilere yapılan bütün sosyal yardımlardan aynen yararlanırlar.Toplu iş sözleşmelerine sakat işçiler aleyhine hükümler konulamazSAKATLARIN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLERMadde 11 - Sakatların çalıştırılabilecekleri işler Tüzük'e bağlı çizelgede gösterilmiştir. Bu çizelgede yer almayan sakatlıklarda, sakatın çalıştırılabileceği işler sağlık kurulu raporunda gösterilir.İSTİHDAM ALANLARININ TESPİT EDİLMESİNE DAİR ÇALIŞMALARMadde 12 - Kurum, işyerlerinde mevcut işlerin, bir insanın hangi organlarıyla görülebileceğini belirtmek üzere, gerektiğinde, ilgili kamu idare, kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler de işbirliği yaparak, iş analizi yapabilir veya varsa işyerlerinden buna ilişkin rapor ve listeleri isteyebilir.Kurum, bu bilgilerle sakatların çalışma güçlerini, çalışabilecekleri işlerle ilgili diğer bilgileri, işgücü arz ve talep karşılaştırma usullerine uygun biçimde formlar dökerek kayıt ve sıraya koyma işlemlerini yapar.SAKATLANAN VE İŞTEN AYRILMAYAN İŞÇİLERMadde 13 - İşverenler, kendi işçisi iken sakatlanmış ancak, işyerinden ayrılmamış bulunanları, Tüzüğün 7'nci maddesine göre işlem yapılmak ve sakat olarak kaydedilmek üzere kuruma bildirirler.SAKATLANAN VE İŞTEN AYRILAN İŞÇİLERMadde 14 - Sakatlanmak suretiyle işyerinden ayrılmak zorunda kalan ve eski işyerinde çalışmak isteyen işçiler, sakat işçi açığı varsa, işverence, öncelikle işe alınırlar.ÇALIŞIRKEN MALÜL OLAN SAKATLARMadde 15 - İşinden malulen ayrılmak zorunda kalan, ancak, sonradan malmüdürlüğü ortadan kalkan ve eski işyerinde çalışmak isteyen sakatlar, sakat işçi açığı varsa derhal, yoksa boşalacak ilk sakat işçi açığına o andaki şartlarla öncelikle işe alınmak zorundadırlar.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMSAKATLARIN MESLEĞE KAZANDIRILMALARI, MESLEKİ REHABİLİTASYON İSTİHDAM DANIŞMANLIĞI HİZMETİMESLEK KAZANDIRMA HİZMETİMadde 16 - Kurum, işverenlerden gelecek bilgilere ve yapacağı araştırmalara göre sakatın hangi işi yapabileceğini belirler ve o iş kolu ve meslek için gerekli olan nitelikleri gözönüne alarak sakatı mesleğe kazanma eğitiminden geçirir.Kurum bu eğitimin sonunda sakata başarılı olabileceği işi ve meslekleri gösterir bir belge verir.Kurum, mesleğe yöneltme hizmetini yürütürken, ilgili kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yardım talebinde bulunabilir. Bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.MESLEKİ REHABİLİTASYONMadde 17 - Kurum, durumlarına uygun bir meslek sahibi olmalarını sağlamak üzere, sakatları, kendisinin, kamu idare, kurum ve kuruluşlarının veya özel kuruluşların yürüttüğü mesleki rehabilitasyon eğitiminden geçirir.Mesleki rehabilitasyon programlarının hazırlanmasında, ilgili kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yardım istenebilir. Bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.İSTİHDAM DANIŞMANLIĞIMadde 18 - Kayıtları yapılan veya mesleğe kazanma eğitiminden geçirilen sakatlara, Kurumca, çalışabilecekleri iş ve mesleklerin durumu, çalışma şartları, işe çabuk girebilmeleri için yapmaları gereken işlemler, kamu kesimi ve özel kesimce ödenen ücrteler, tanınan sosyal haklar ve mesleki rehabilitasyon eğitimi, işe girme aşamasında ise, sakatlara ve birlikte bulunacak aile fertlerine girecekleri iş, alacakları ücret, tanınacak sosyal haklar, işyerinin ve çevresinin sosyal ve ekonomik durumu, işyerinin bulunduğu yerin geçim şartları, ulaşım imkanları, sağlık kuruluşları ve benzeri konularda açıklayıcı bilgiler verilir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜMDENETİM, TÜZÜK HÜKÜMLERINE UYMAYAN İŞVERENLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERDENETİM Madde 19 - İşyerleri, sakat işçi çalıştırma mükellefiyetiyle Tüzük'te öngörülen diğer mükellefiyetlerin yerine getirilip, getirilmediği yönünden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu ve Kurumca birlikte düzenlenecek yıllık denetim programına göre denetlenirler.Kurum, görevlendireceği memurlarla, yıllık denetim programında yer almayan işyerlerini bu bakımlardan her zaman denetleyebilir.ASKERİ İŞYERLERİNİN DENETİMİMadde 20 - Yukarıdaki madde hükmü, askeri işyerleriyle Yurt emniyeti için gerekli maddeler imal olunan işyerlerinden, Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Tüzük'ün 2'nci maddesinin (b) bendi kapsamında olanlar hakkında uygulanır.Kurum, bu işyerlerini denetime yetkili kıldığı memurların kimliklerini Milli Savunma Bakanlığına bildirir. Bakanlıkça işyerlerinin denetimi için özel belge verilen Kurum memurları, denetime başlamadan önce, bu belgeleri, işyerlerinin amirlerine göstermek zorundadırlar.AYKIRI DAVRANIŞLARMadde 21 - Sakat işçi çalıştırma mükellefiyetiyle Tüzükte öngörülen diğer mükellefiyetleri yerine getirmeyen işverenler hakkında kanuni işlem yapılmak üzere, durum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya Kurumca Cumhuriyet savcılıklarına bildirilir.BEŞİNCİ BÖLÜMÇEŞİTLİ HÜKÜMLERİŞYERLERİNİN SAKATLARIN ÇALIŞMA ŞARTLARINA GÖRE HAZIRLANMASIMadde 22 - İşverenler, çalışma yerlerini, imkanlar ölçüsünde, sakatların çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, işleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli özel araç ve gereçleri sağlamak zorundadırlar. Bu konuda, Milli Eğitim Gençlik ve Spor, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları, istemeleri halinde, işverenlere bilgi yardımında bulunurlar.İŞVERENCE TUTULACAK KAYITLARMadde 23 - İşverenler, çalıştırdıkları sakatların kimliklerini, işe alındıkları tarihleri, çalıştırıldıkları işleri, verilen ücretleri ve diğer sosyal yardımları gösteren kayıtları düzenli olarak tutmak zorundadırlar.İŞTEN AYRILANLARIN BİLDİRİLMESİMadde 24 - İşverenler, işyerinden ayrılan sakatları bir ay içinde, ayrılma sebepleriyle birlikte kuruma bildirmek zorundadırlar.Askeri işyerlerinde çalıştırılan sakatların ayrılmalarıyla ilgili bildirim, üçer aylık dönemleri için, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yapılır.KAYITLARIN SAKLANMASIMadde 25 - Kuruma sakat olarak kaydolunanlar, son işlem tarıhinden başlayarak iki yıl süreyle bu Tüzük hükümlerine göre işleme tabi tutulurlar. İki yıllık sürenin dolması veya sakatın kapsam dışı kalması halinde, kurumdaki sicil kartları yürürlükten kaldırılır.Geçici Madde 1 - İşverenler, işveren vekilini, işçi sayısını, çalışma konusunu, yapılmakta olan işlerin niteliğini, çalıştırdıkları sakat sayısını, Tüzük'ün yürürlüğe girmesinden sonraki 90 gün içinde Kuruma bildirmek zorundadırlar.Geçici Madde 2 - İşverenler, kurum aracılığı olmadan aldıkları veya çalışmakta iken sakat durumuna düştüğü halde Kuruma bildirmedikleri sakat işçileri, Tüzük'ün yürürlüğe girmesinden sonraki 90 gün içinde Kuruma kaydettirmek şartıyla o işçi yönünden Tüzük hükümlerini yerine getirmiş sayılırlar.YÜRÜRLÜKMadde 26 - 1475 sayılı İş Kanunu'nun 2869 sayılı Kanunla değişik 25'inci maddesinin (A) bendine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.YÜRÜTMEMadde 27 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorumlar (0 yorum)
Bu makaleye henüz yorum eklenmemiş, ilk yorumu siz yazmak isterseniz lütfen aşağıdaki formu doldurun
Yorum Ekleyin

Eşleştirilen İçerikler
Copyright © 2013-2019 - www.tr-hastane.com - Tüm Hakları Saklıdır